Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

Szanowni Państwo, 

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Dlatego przekazujemy Państwu informacje jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 • Administrator danych osobowych
 • Pozyskanie danych
 • Cel przetwarzania danych, podstawa prawna
 • Odbiorcy danych 
 • Przekazywanie danych osobowych poza obszar UE
 • Czas przechowywania danych 
 • Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
 • Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
 • Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MP2 IQ Solutions sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 55A/7. Kontakt mailowy z Administratorem: biuro@mp2.pl

Pozyskiwanie danych

 Do celów prowadzenia działań handlowo-marketingowych, takich jak prowadzenie korespondencji związanej z przygotowaniem i obsługą ofert na nasze produkty i usługi, organizacją szkoleń i przesyłania informacji o bieżących wydarzeniach oraz nowościach w ofercie MP2 IQ Solutions, wykorzystujemy następujące dane:

 • podane przez Panią/Pana bezpośrednio, jak również uzyskane przez MP2 IQ Solutions ze źródeł publicznie dostępnych, to jest: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa i adres pracodawcy, stanowisko w firmie,
 • podanie przez Panią/Pana podczas składania zapytania  (np. korespondencja mailowa, rozmowa telefoniczna). 

Cel przetwarzania danych, podstawa prawna

 Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy/umów, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów (art. 6 ust.1 lit b RODO),
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Panią/Panem umową/umowami lub przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes MP2 IQ Solutions ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes MP2 IQ Solutions (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy prowadzone są przez MP2 IQ Solutions jedynie na podstawie posiadanych zgód,
 • archiwizowania dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać następującym odbiorcom, w szczególności:

 • pracownikom MP2 IQ Solutions,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS).

 Przekazywanie danych osobowych poza obszar UE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom, które mogłyby je przetwarzać poza terytorium Unii Europejskiej. 

 Czas przechowywania danych

Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

 • dane zawarte na umowach i pełnomocnictwach – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,
 • dokumenty rozliczeniowe – do czasu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • dane dla celów marketingowych – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat liczonych od dnia odnotowania Pani/Pana ostatniej aktywności w kontaktach związanych z działalnością marketingową MP2 IQ Solutions.

 Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy ze MP2 IQ Solutions. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

W sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Panią/Pana.

 Kontakt w sprawie  przetwarzania danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem:

adres e-mail: biuro@mp2.pl

lub

MP2 IQ Solutions Sp.  z o.o.  Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej 55A/7.