Co nas wyróżnia

Wykonanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przemyśle jest głównym celem działalności firmy MP2 od momentu jej założenia. Szeroka wiedza z różnych dziedzin nauki, oraz kompetencje w zakresie możliwości zastosowania tej wiedzy do rozwiązania praktycznych problemów nie gwarantują jednak wykonania z sukcesem projektu z pogranicza nauki i techniki. Gdyby tak było ilość innowacji i wdrożeń na całym Świecie, byłaby wykonywana na ogromną skalę przez różne zespoły naukowców. Sukces projektu badawczego, którego ostatecznym zwieńczeniem jest wdrożenie i eksploatacja zależy od bardzo dużej liczby czynników, wśród których wiedza i umiejętność jej zastosowania grają rolę kluczową, ale nie gwarantują powodzenia całości przedsięwzięcia. Firma MP2 posiada szereg kompetencji, które pozwalają jej na wykonanie nawet najbardziej skomplikowanych projektów i dają duże prawdopodobieństwo sukcesu.

1. Doświadczenie w wykonywaniu wdrożeń projektów naukowo badawczych w przemyśle

MP2 wielokrotnie wykonywało i wdrażało projekty naukowo badawcze w różnych dziedzinach przemysłu. Choć funkcjonalność i cel działania takich systemów jest często bardzo różna (od sterowania robotami, poprzez analizę obrazu, aż po systemy stricte obliczeniowe), to ich wykonanie posiada również wiele bardzo podobnych cech. Nasze doświadczenie powoduje że wiemy jak:

  • Prowadzić współpracę z Klientem w trakcie wykonania projektu, którego założenia mogą ulegać istotnym zmianom
  • Pogodzić maksymalne zorientowanie projektu na zastosowanie praktyczne z wiedzą i umiejętnościami teoretyków
  • Dokonywać podziału pracy i nadzoru nad pracownikami wykonującymi innowacyjne projekty

2. Połączenie teorii z praktyką

Gdyby fakt posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętność znalezienia dla niej zastosowania przesądzały o sukcesie projektu badawczego ilość tego typu wdrożeń byłaby bardzo duża. Nie wystarczy również posiadanie teoretycznie odpowiedniego zaplecza w postaci zespołów programistów, naukowców i konstruktorów. Niezbędna jest również odpowiednia organizacja komunikacji wewnątrz zespołu pracującego nad projektem naukowo-badawczym, oraz taki nadzór nad pracą tego zespołu, który z jednej strony daje czas i możliwości przeprowadzenia odpowiednich badań i eksperymentów, a z drugiej nie pozwala na zbytnie „rozmycie się” projektu. Aby to osiągnąć bardzo ważne jest jasne i precyzyjne określenie celów badawczych, których osiągnięcie ma stać się podstawą do wykonania systemu obliczeniowego. Firma MP2 posiada znaczące doświadczenie w tym zakresie o czym świadczyć może istotna liczba i czas wykonania różnego rodzaju wdrożeń systemów, których wykonanie wymagało użycia najnowszych osiągnięć nauki.

3. Zespół programistów – ekspertów i pasjonatów

MP2 posiada zespół programistów i współpracowników dający możliwość efektywnej realizacji projektów naukowo-badawczych. W skład tego zespołu wchodzą osoby o szerokich zainteresowaniach, mi. in. sztuczną inteligencją, analizą obrazu, sterowaniem, kodowaniem informacji itp. Dzięki temu większość problemów przy wykonaniu systemu obliczeniowego o dowolnym celu może być rozwiązana przez sam zespół bez udziału zewnętrznego eksperta. W sytuacji, gdy udział naukowca/eksperta jest niezbędny, obecność w składzie zespołu osób, posiadających pewien zakres wiedzy specjalistycznej jest kluczem do osiągnięcia zrozumienia i jak najlepszej współpracy całego zespół.

4. Dostęp do specjalistów

Firma MP2, dzięki działalności i zainteresowaniom swoich założycieli, posiada liczne kontakty na Politechnice Wrocławskiej. Daje to łatwy dostęp do wiedzy będącej w posiadaniu specjalistów i możliwość znacznie łatwiejszego ich znalezienia niż w przypadku innych firm.

5. Kontakt z Klientem w przy wdrażaniu innowacyjnych systemów informatycznych

W przypadku wykonania i wdrażania systemów, opierających się na najnowszych zdobyczach nauki można spotkać się z szeregiem przeszkód, które mogą doprowadzić do fiaska całego przedsięwzięcia, nawet jeśli efektywność wdrażanego systemu jest dla Klienta co najmniej zadowalająca. Dzięki swojej działalności firma MP2 zdobyła doświadczenie, jak skutecznie radzić sobie w sytuacjach, w których należy przełamywać opór lub lęk pracowników Klienta przed nowymi rozwiązaniami.

6. Konserwacja i rozwój wdrożonych systemów

Firma MP2 zapewnia wsparcie i możliwość rozwoju wykonanych systemów. Jednak z doświadczeń MP2 wynika, że najlepszym dla Klienta wariantem użytkowania wdrożonych systemów jest samodzielna możliwość ich konserwacji w zakresie nie wymagającym specjalistycznej wiedzy. Dlatego MP2 oferuje nie tylko dokumentację do wykonanych projektów, której elementem są m.in. podręczniki użytkownika, ale również szkolenia dla pracowników, mających zajmować się obsługą i konserwacją systemów wykonanych przez MP2.

7.Prawa własności

Firma MP2 oferuje, w zależności od preferencji Klienta, różne rozwiązania dotyczące praw własności do wykonywanych rozwiązań. Od zakupu pełnych praw do projektu, poprzez zakup licencji na użytkowanie systemu, aż na ich dzierżawie kończąc.